آب و فاضلاب شهری یزد - تماس با مسئولین شرکت

 
 

 
شماره تماس مدیران ومعاونین
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس رایانامه
1 علی اسلامی مدیر عامل 035-36241043 a.eslami@abfayazd.ir
2 فواد ملک پور معاون مالی و پشتیبانی 035-3164114 malekpoor@abfayazd.ir
3 ضیاء زینی مشاور مدیر عامل ومسئول امور فرهنگی شرکت آبفا  035-3164160 zeini@abfayazd.ir
4 سامان شهرام فرد معاون بهره برداری  035-3164131 shahramfard@abfayazd.ir
5 عباسعلی فریمانی  معاون مهندسی و توسعه  035-38258071-4 farimani@abfayazd.ir
6 ابوالقاسم سهیلی نیا  معاون درآمد و خدمات مشترکین  035-3164211 Soheilinia@abfayazd.ir
7 محمد مهدی ثابتیان  مدیر دفتر اجرای طرحهای فاضلاب شهری  035-38258071-4 Sabetian@abfayazd.ir
8 علی جعفری معاون برنامه ریزی و منابع انسانی 035-3164128 jafari@abfayazd.ir
9 جلال علمدار مدیردفتر حراست وامور محرمانه  035-3164120 alamdar@abfayazd.ir
10 محمد حسین شرعیاتی  مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  035-36242221 pr.abfayazd@abfayazd.ir
11 محسن خوشبین  مدیر دفتر فن آوری اطلاعات وتوسعه دولت الکترونیک 035-3164133 koshbin@abfayazd.ir
12 ابراهیم اسکندری مدیر امور بازرگانی 035-3164328 eskandari@abfayazd.ir
13 محمد رضا ماندگاری مدیر امور انبارها 035-3164327 mandegari@abfayazd.ir
14 علیرضا گهرفر مدیر امور اداری 035-3164125 goharfa@abfayazd.ir
15 مهدی دره شیری مدیر رفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت 035-3164116 dareshiri@abfayazd.ir
16 ابراهیم علیدوست مدیردفتر کنترل کیفیت آب و فاضلاب  035-3164230 alidost@abfayazd.ir
17 علی شایان مدیر دفتر آمار،برنامه ریزی و بودجه  035-3164126 shayan@abfayazd.ir
18 مهدی دهقان نیری مسئول مرکز سامانه ارتباط مردمی 122 035-3164209 dehghanniri@abfayazd.ir
19 سید کاظم میرحسینی مدیر امور خدمات عمومی  035-3164325 mirhoseyni@abfayazd.ir
20 احمد خانی مدیر دفتر قراردادها  035-3164124 khani@abfayazd.ir
21 وحید راسخی نژاد مدیر دفتر امور حقوقی 035-3164196 rasekhy@abfayazd.ir
22 سیاوش پاکدل  مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد  035-3164165 pakdel@abfayazd.ir
23 احمد سرتیپ زاده مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش  035-3164158 sartip@abfayazd.ir
24 علی قادری نسب مدیر دفتر نظارت بر درآمد و  وصول مطالبات  035-3164216 ghaderi@abfayazd.ir
25 بی بی سعیده تابافر  مدیر دفتر بهره وری و تحقیقات  035-3164242 tabafar@abfayazd.ir
26 سعیده نگارش مدیر دفتر برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی طرحها 035-38258071-5 negaresh@abfayazd.ir
27 احمد باقری پور مدیر دفتر اجرای طرحهای تامین وتوزیع آب شهری  035-38258071-5 bagheri@abfayazd.ir
28 محمود رضا خواجه افضلی مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی 035-38258071-5 khajeafzali@abfayazd.ir
29 رضا اشترزاده  مدیر دفتر بحران و پدافند غیر عامل  035-3164137 ashtarzade@abfayazd.ir
30 اصغر عالم زاده  مدیر دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست 035-3164329 alemzade@abfayazd.ir
31 محمد صادق صدری مدیر آبفای یزد  035-3164260 sadri@abfayazd.ir
32 محمد حسین اسماعیلی  مدیر امور بهره برداری آب یزد  035-3164258 esmaiili@abfayazd.ir
33 محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک  035-35252273 morovati@abfayazd.ir
34 احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو  035-36241831 soltanifar@abfayazd.ir
35 حسین فتوحی مدیر امور مالی آبفای یزد 035-3164250 fotohi@abfayazd.ir
36 سید محسن پورسید  مدیر آبفای ابرکوه  035-3280755 proseyed@abfayazd.ir
37 سید علیرضا میرحسینی  مدیر آبفای اشکذر  035-32722888 mirhoseyni@abfayazd.ir
38 رضا چهره آزاد مدیر آبفای اردکان  035-32223015 chehreazad@abfayazd.ir
39 حسین طالعی  مدیر آبفای بافق  035-32424031 taleii@abfayazd.ir
40 اکبر محمدی زاده  مدیر آبفای بهاباد  035-32472044 mohamadizade@abfayazd.ir
41 سید محمدرضا موسوی زاده  مدیر آبفای تفت  035-32632045 mosavizade@abfayazd.ir
42 محمد رضا ذاکری  مدیر آبفای زارچ  035-35274900 zakeri@abfayazd.ir
43 منصور فلاحتی  مدیرآبفای مروست  035-32582200 talahati@abfayazd.ir
44 احمد بنا مدیر آبفای میبد 035-32352350 banna@abfayazd.ir
45 یوسف زارع  مدیر آبفای مهریز 035-32522043 zare@abfayazd.ir
46 حسن رکوعی   مدیر آبفای نیر 035-32653645 rokoii@abfayazd.ir
47 امید علی سهامیان  مدیر آبفای هرات  035-32572200 sahamiyan@abfayazd.ir


نگارنده:روابط عمومی
بازدید:5377 مرتبه
آخرین به روزرسانی: 1397/05/09