عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
پیگیری خدمات پس از فروش شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
پاسخ به استعلام شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
فروش آب تانکری شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
پرداخت الکترونیکی قبوض شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
نصب سیفون اضافی شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
اعلام کارکرد کنتور شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
تغییر مکان اندازه گیری شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
واگذاری انشعاب فاضلاب شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
بررسی شکایات شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
آزمایش کنتور شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
تغییر قطر انشعاب شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
بررسی صورتحساب شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
مشاهده سوابق شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
تغییر مشخصات شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
تغییر ظرفیت انشعاب شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
وصل انشعاب شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
جمع آوری انشعاب شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
تغییر کاربری انشعاب شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
تعویض کنتور شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
تغییر واحد مسکونی شرکت آب و فاضلاب یزد حضوری - الکترونیک خدمات مشترکین
1 2 صفحه: