تصفیه خانه فاضلاب شهر تفت
ایستگاه پمپاژ کوثر یزد
مخزن 30هزار متر مکعبی یزد