عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
امکان پرداخت صورتحساب شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
ارزیابی پیمانکاران شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
تفکیک کنتور شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
پاسخ به استعلام شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
فروش آب تانکری شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
نصب سیفون اضافی شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
اعلام کارکرد کنتور شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
تغییر مکان اندازه گیری شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
واگذاری انشعاب فاضلاب شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
بررسی شکایات- پیشنهاد- انتقادات شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
آزمایش کنتور شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
تغییر قطر انشعاب شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
بررسی صورتحساب شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
مشاهده سوابق شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
تغییر مشخصات شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
قطع موقت و وصل انشعاب شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
جمع آوری یا ادغام انشعاب شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
تغییر کاربری انشعاب شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
تعویض کنتور شرکت آب و فاضلاب یزد الکترونیک خدمات مشترکین
1 2 صفحه: