|  رنگ  |  + . -
ADA
تضاد رنگ
سیاه و سفید
بازگرداندن
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

ظرفیت قراردادی

ظرفیت قراردادی

ظرفیت قراردادی که در لیست خدمات است چه مفهومی دارد؟

 

ظرفیت قراردادی انشعاب آب عبارت است از حجم آبی که در قرارداد مشترک درج شده و مشترک مجاز به مصرف تا این حد بر حسب متر مکعب در ماه می باشد. این ظرفیت در واحدهای مسکونی تحت عنوان الگوی مصرف در چارچوب ضوابط مصوب تعیین می گردد و در مورد سایر کاربری ها بر اساس درخواست متقاضی یا مشترک و در صورت وجود امکانات فنی برای شرکت در چارچوب ضوابط بر حسب متر مکعب در ماه تعیین می شود

 

ثبت پاسخ جدید