معاونت بهره برداری و توسعه آب

 • مطالعه و تدوین راهبرد و نظام برنامه ریزی توسعه خدمات آب
 • تهیه و تدوین جداول بالانس سالانه آب  و همکاری دفاتر مرتبط در زمینه تشکیل بانک اطلاعاتی تولید و مصرف برای کلیه شهرهای تحت پوشش وشناخت دقیق اجزاء آب بدون درامد (هدر رفت واقعی- هدررفت ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد ) بر اساس استاندارد انجمن جهانی آب IWA و دستورالعمل های ابلاغی از طرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 • تجزیه و تحلیلعوامل موثر در اجزاء آب بدون درآمد وارائه و تدوین راه کار های مناسب جهت کاهش آب بدون درآمد
 • انجام اقدامات لازم به منظور اجرای زون های فشاری و مدیریت فشار در شبکه توزیع به منظور بهینه سازی فشار و کاهش هدررفت واقعی
 • انجام اقدامات لازم به منظور پیاده سازی نواحی اندازه گیری مجزا DMA ها در شبکه توزیع
 • تدوین برنامه اصلاح ،بازسازی و نوسازی شبکه توزیع و اصلاح و استانداردسازی انشعابات بر اساس تحلیل های مرتبط با کاهش هدررفت واقعی و ارتقاء پارامترهای هیدرولیکی و کیفی آب مطابق با خروجی مدل هیدولیکی کالیبره شبکه
 • نظارت عالیه بر فعالیت پیمانکاران اصلاح ، باز سازی ونوسازی شبکه توزیع واصلاح و استانداردسازی انشعابات آب
 • انجام اقدامات مرتبط با نشت یابی و رفع نشت شبکه توزیع ،انشعابات آب-خطوط انتقال، مخازن به منظور کنترل و کاهش هدررفت واقعی آب
 • انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی خطای کنتورهای خانگی آب و تدوین برنامه جامع تعویض کنتورهای خراب به منظور کاهش هدررفت ظاهری آب و نظارت بر فعالیت اجرایی تعویض کنتورهای آب(کاربری خانگی- تجاری- صنعتی)
 • همکاری و نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء روش های قرائت کنتور-ثبت و انتقال داده ها به منظور کاهش هدررفت ظاهری آب
 • همکاری با فتر خدمات مشترکین به منظور شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز در راستای کاهش هدر رفت ظاهری آب
 • انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی و کاهش مصارف مجاز بدون درآمد و همکاری با واحد خدمات مشترکین
 • مشارکت در تحلیل اقتصادی و مالی فعالیت های مرتبط با کاهش آب بدون درآمد و تدوین مدل های فنی مورد نیاز جهت واگذاری صرفا فعالیت های مرتبط با کاهش آب بدون درامد و یا بهره برداری کلان از شبکه توزیع و انشعابات آب  به سرمایه گذاران بخش خصوصی
 • انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری شبکه توزیع و انشعابات آب بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 • نظارت بر روند توزیع آب در شبکه توزیع ، بررسی مشکلات مرتبط با توزیع آب و ارائه راه حل های مورد نیاز به واحد های عملیاتی
 • همکاری با دفتر مطالعات جهت تهیه مدل هیدرولیکی کالیبره  شبکه موجود به منظور بهره برداری بهینه از شبکه موجود و توسعه شبکه مورد نیاز
 • انجام اقدامات لازم مرتبط با بهره برداری وراهبری شبکه توزیع آب شامل سرویس،نگهداری و تعمیرات تجهیزات شبکه(لوله و اتصالات-شیرآلات- حوضچه شیرآلات- کشورهای مشترکین- انشعابات آب)براساس دستورالعمل های ابلاغی – رفع حوادث و اتفاقات شبکه و انشعابات آب-مانورهای لازم به منظور آماده به کار بودن تجهیزات و شیر آلات شبکه و سایر موارد مرتبط
 • انجام اقدامات لازم به منظورتجهیزو مکانیزه نمودن واحد حوادث و اتفاقات
 •  تجزیه و تحلیل حوادث و اتفاقات رخ داده در بخش های مختلف شبکه و انشعابات آب به تفکیک جنس- علل حادثه-عمر تجهیز- نحوه اجرا-و سایر موارد مرتبط وارائه بازخورد مبتنی بر تحلیل های انجام شده به واحدهای مسئول خرید تجهیزات
 • تهیه و تدوین مشخصات فنی کلیه تجهیزات شبکه توزیع و انشعابات آب به منظور خرید توسط واحدهای ذی ربط و نظارت بر نحوه خرید
 • نظارت بر تهیه و تدوین نقشه تراکم حوادث و اتفاقات در شبکه توزیع و انشعابات آب
 • نظارت بر تهیه نقشه های اتوکدی به روز شبکه توزیع و همکاری با واحد GIS به منظور ثبت اطلاعات مکانی تجهیزات شبکه توزیع و مشترکین
 • مشارکت در پیاده سازی GIS در شبکه توزیع به منظور بهره برداری موثر در مدیریت شبکه توزیع و انشعابات آب
 • همکاری با واحد مطالعات و بررسیهای فنی  در زمینه اقدامات لازم(مطالعه-برنامه ریزی) به منظور توسعه شبکه توزیع آب و نظارت بر انجام اقدامات اجرایی به منظور توسعه شبکه توزیع آب
 • نظارت بر نحوه واگذاری و نصب انشعابات جدید آب
 • مشارکت در پیاده سازی تله متری شبکه توزیع آب به منظور مدیریت هوشمند شبکه توزیع
 • نظارت بر هزینه کرد اعتبارات جاری- سرمایه ای استانی و ملی در زمینه فعالیت های مرتبط با تعمیر-نگهداری-توسعه و کاهش آب بدون درامد شبکه های توزیع و انشعابات آب
 • مشارکت در تدوین بودجه سالانه اقدامات مرتبط با تعمیر-نگهداری-توسعه وکاهش آب بدون درامد در شبکه توزیع  و تلاش و پیگیری به منظور ارتقاء اعتبارات مرتبط
 • ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان لوازم کلیه فعالیت های مرتبط با نگهداری، توسعه و کاهش آب بدون درآمد در شبکه توزیع، انشعابات آب و کنتور
 • همکاری و مشارکت در انجام مطالعات تأسیسات آب با تعیین اولویت های بهره برداری و نظارت بر عملکرد سامانه های استقرار یافته و به روز رسانی اطلاعات و نگهداشت تأسیسات
 • بررسی وتایید نقشه های چون ساخت (ASBUILT) مورد لزوم براساس ضوابط و ارسال آن به واحدهای ذیربط
 • پیگیری طرح های برون سپاری فعالیت های راهبری، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تأسیسات آب براساس سیاست های ابلاغی
 • تجزیه تحلیل و ریشه یابی علل خرابی و فرسودگی تأسیسات آب و کنترل و یافتن راه حلهای علمی جهت کاهش هزینه ها  و به حداقل رساندن تعداد خرابی ها به منظور ارتقاء چرخه عمر دارایی ها
 • ثبت و تدقیق و تحلیل داده های عملیاتی فرآیند های ساخت، بهره برداری ونگهداشت در سامانه های مرتبط(سیماب فا،GIS و...)
 • ارائه طریق و پیشنهاد روشهایی در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه  در راستای تولید ارزش
 • همکاری در استقرار مدیریت دارایی در تاسیسات آب
 • تدوین و اجرای برنامه های نگهداشت دوره ای بر اساس تکنیک های بروز در چهارچوب ضوابط مدیریت دارایی
 • نیاز سنجی آموزش و تحقیقات در حوزه فعالیت ابلاغی و انعکاس به واحد های ذیربط وپیگیری در خصوص تحقق آنها
 • آشنایی و اجرای استانداردها، دستورالعملها ، بخشنامه­ها ، آئین نامه ها و روش های اجرایی و ...
 • همکاری در اجرای طرحها و پروژه های تامین آب و نظارت بر انجام فعالیت هاو بازدیدهای دوره ای
 • همکاری با واحدها و پیگیری برنامه های اصلاحی در تاسیسات آب و آماده سازی مجموعه تأسیسات تحت بهره برداری جهت رفع شرایط اضطراری وکمک به اجرای برنامه های ویژه جیره بندی در صورت وقوع شرایط بحرانی
 • بررسی عملکرد و اجرای برنامه ارزیابی تأسیسات و واحدهای آبرسانی و تجزیه و تحلیل میزان اثر بخشی اجرای پروژه های بهبود
 • انجام بازدیدهای دروه ای از تأسیسات  آب
 • پیگیری انجام برنامه های ارتقاء و بازسازی و جذب اعتبارات مربوطه و بررسی اثر بخشی اقدامات
 • بررسی عملکرد و  ارزیابی وضعیت بهره برداری و نگهداشت  تأسیسات آب بر اساس استانداردها و شاخصهای مربوطه
 • پیگیری برنامه های حفاظت و ایمنی کار در راهبری و بهره برداری از تأسیسات
 • ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی، ماشین آلات، منابع انسانی و شرکت در کمیسیونهای مربوطه
 • بررسی گزارشات پیشرفت کار قراردادهای پیمانکاران از نظر کمی و کیفی
 • همکاری بر انجام مطالعات و اجرای طرح های مربوط به تاسیسات آب
 • نظارت بر اجرا طرح های توسعه و ارتقا و بازسازی تاسیسات آب ، نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح و تجهیزات و حصول اطمینان از کیفیت مصالح و تجهیزات مورد استفاده طرحها و پروژه ها
 • نظارت بر بهره برداری از خطوط آبرسانی شامل تاسیسات آبگیری ،  خطوط انتقال، پمپاژ و مخازن
 • نظارت بر بهره برداری و نگهداشت سامانه های گند زدایی
 • نظارت بر بهره برداری و فرآیند تصفیه‌خانه های آب و سامانه های نمک زدایی به منظور  رعایت استانداردها و ارایه‌ی رهنمود جهت بهبود عملیات تصفیه و عملکرد تصفیه خانه های آب
 • بررسی و همکاری در انجام مطالعات و نظارت بر ارتقاء در بازسازی تاسیسات تحت پوشش به منظور افزایش راندمان، کاهش هزینه های بهره برداری، نگهداری و افزایش ایمنی و ارتقاء فرآیند
 • حصول اطمینان از انجام تعهدات پیمانکاران و همچنین مطابقت کار آنان با رویه ها و استانداردهای اجرائی متداول
 • استفاده از کاتالوگها و مدارک فنی و همچنین نقشه های مربوط به تأسیسات آب و به روز نمودن آنها با بهره گیری از شرکتهای مشاور ذیصلاح
 • مطالعه و تدوین راهبرد و نظام برنامه ریزی توسعه خدمات آب
 • بررسی و نظارت بر طرح های توسعه از دیدگاه انرژی قبل از تصویب و شروع عملیات اجرایی
 • انجام مطالعات جهت استقرار سامانه های تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات آب
 • مطالعه در زمینه ممیزی انرژی در کل مراکز مصرف انرژی و شناسایی فرآیندها و تجهیزات انرژی بر موجود در سیستم و نظارت بر انتخاب و طراحی تجهیزات مناسب برای تاسیسات جدید
 • مطالعه و ارائه راهکار در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی در فرایندهای مختلف آب و پیش بینی ساز و کارهای مناسب و برنامه ریزی و نظارت بر بهبود راندمان انرژی تاسیسات آب
 • بررسی و تصویب طرح های مهندسین مشاور و پیمانکاران به لحاظ مدیریت مصرف انرژی و سیستم های کنترل و SCADA و نظارت بر اجرای طرح ها
 •  ایجاد راهکارهای تامین منابع مالی و تدوین بودجه سالیانه مدیریت مصرف انرژی و سیستم های کنترل و جذب مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی و نظارت در اجرای آن
 • برنامه ریزی برای پایداری برق تاسیسات شامل تامین برق و تولید انرژی از طریق انرژی های پاک و تجدید پذیر و نیروگاههای پراکنده DG، پشتیبانی فنی و نظارت برخرید انشعابات برق، تامین، انتقال و توزیع برق در شبکه برق اختصاصی تاسیسات آب
 • بررسی، اولویت بندی و برنامه ریزی جهت تامین برق اضطراری تاسیسات آب
 • تدوین، پیگیری، تصویب و نظارت بر اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی و مقررات، سیاستها و خط مشی های لازم برای بهینه سازی تامین و مصرف انرژی در امور و ادارات تحت پوشش
 • اجرای قوانین ملی، دستورالعمل و استانداردهای بهره‌برداری تجهیزات انرژی بر و استانداردهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب و استانداردهای سیستم جامع بهره برداری به منظور ایجاد ارتباط و هماهنگی بین سیستم های کنترل انرژی، SCADA،GIS،BMS (سیستم مدیریت هوشمند ساختمان) سیستم عملیات نت (نگهداری و تعمیرات) و سیستم کنترل کیفی آب با یکدیگر
 • اجرای دستور العمل ها و استانداردهای احداث، توسعه، بهره برداری و نگهداری و  ظرفیت سازی و نظارت بر اجرای طرح ها در استفاده از انواع انرژی های تجدید پذیر زیست توده (بیوگاز)، هیدروپاور (برق آبی) کوچک، بادی، خورشیدی، زمین گرمایی در تاسیسات آب
 • تهیه تراز انرژی شامل نوع و میزان عرضه و تقاضای انرژی و تامین برق اضطراری و پایداری برق تاسیسات آب و برآورد هزینه های اجرای طرح های جدید و ظرفیت صرفه جویی انرژی
 • اقدامات لازم در جهت استقرار و اجرای استاندارد مدیریت مصرف انرژی ISO500001 در تاسیسات آب
 • تهیه و اجرای دستورالعمل های خرید، بهره برداری، حفاظت و نگهداری و تعمیرات نیروگاههای برق اضطراری و نیروگاههای انرژی های تجدید پذیر تاسیسات آب
 • اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه انرژی و سیستم های کنترل
 • انجام، نظارت و تائید فنی کیفی و کمی بر خرید تجهیزات انرژی بر و برقی و ابزار دقیق، دیزل ژنراتورها و تجهیزات تولید و انتقال انرژی مورد استفاده در تاسیسات آب
 • بررسی و تائید صلاحیت شرکت‌های پیمانکار و بهره‌برداری تاسیسات آب شرکت کننده در مناقصات یا مزایدات در بخش مدیریت انرژی و سامانه های کنترل
 • بررسی حوادث برق تاسیسات آب و تهیه گزارش فنی بمنظور  جلوگیری از تکرار
 • تشکیل کمیته سیاستگذاری انرژی، تیم های کارشناسی انرژی و هدایت و همکاری با ایشان
 • برگزاری سمینارهای تخصصی و آموزش در بخش انرژی و سیستم های کنترل
 • مشخص نمودن اولویت ها و ضرورتهای مورد نیاز طرحهای آب، مطالعه و بررسی آنها با توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله رسیدن و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها
 • کنترل بر طراحی و انجام مطالعات ، نقشه های مربوط به شبکه ها و لوله گذاری ، انتقال، حفاری،  مخازن، ایستگاههای پمپاژ، تصفیه خانه ها و تاسیسات آب، ساختمانهای اداری و انبار و طرحهای جلوگیری از خسارت و پرت آب
 • ارائه نقشه های اجرائی شبکه ، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه جزئیات اجرائی
 • نظارت برتهیه اسنادمناقصه باتوجه به طرح نهائی ونتایج حاصل ازمطالعات انجام شده براساس استانداردهاوضوابط
 • تهیه و تائید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرحها و همکاری در برگزاری مناقصه
 • نظارت بر کارهای ارائه شده پیمانکاران ، مهندسین مشاور و غیره بر اساس قراردادهای منعقده ، بررسی و تجزیه و تحلیل نسبت به گزارشات آنها
 • هماهنگی باواحدهای اجرائی به منظوراصلاح طرحهای درحین اجراءوپیشنهادات سازنده درجهت­گردش­کاری مطلوب
 • نظارت بر انجام محاسبات فنی طرحهای آب، تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز به منظور اجرای کار در طرحهای شبکه ، مشخصات فنی نقشه ها و نمودارهای مربوط و برآورد هزینه با استفاده از فهرست بهای استاندارد و یا فهرست سایر مراجع
 • نظارت بر تهیه پیش نویس قراردادها به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور
 • تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی عملیات طرحهای مطالعاتی ، نقشه برداری ، اجراء و بهره برداری آب
 • شرکت درجلسات فنی و مهندسی جهت انتخاب طرحهای آب و ارائه نقاط ضعف و قوت طرحهای موجود
 • تصویب نهایی نقشه ها ، پروفیلها ، طرحها و پروژه های آب
 • کنترل، بررسی و تأئیدوضعیتهای موقت و قطعی ارائه شده پیمانکاران، در صورت منطبق بودن با مفاد قرارداد تائید آنها
 • مکانیزه کردن سیستم کاری دفتر فنی و خدمات مهندسی در جهت تسریع در کارهای اجرایی و بهبود روشهای موجود و طبقه بندی نقشه ها با استفاده ازروش های نوین و نظارت بر امور نگهداری و توزیع مدارک ، تکثیر و نسخه برداری از نقشه ها و غیره
 • تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل های لازم از فعالیت های مربوط به توسعه تاسیسات

 

 تاریخ ثبت : شنبه 27 فروردین 1401
  آخرین به روزرسانی : یکشنبه 4 اردیبهشت 1401
 مدیر سیستم
 203
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup