|  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

آب و فاضلاب شهری یزد - نظام آراستگی

 
 

فلسفه 5Sیک فلسفه ژاپنی است و اساس آن آمیزه‌ای از پنج مفهوم است که هر مفهوم توسط یک کلمه ژاپنی که ابتدای آن در زبان انگلیسی با حرف Sآغاز می‌شود نشان داده شده است. این فلسفه اصولاً بر نظم و روشهای استاندارد شده کاری تأکید می‌ورزد. 5Sیکی از اولین اقدامات پیاده‌سازی TQMو شایسته است به‌عنوان یکی از ارزان‌ترین و عینی‌ترین تکنیک‌های TQMکه با مشارکت تمامی کارکنان، بهبود مستمر سازمان را بدون هیچ پیش‌نیاز اجرایی در پی دارد، مورد توجه قرار گیرد.گامهای 5 S:5 اصطلاح که با حرف Sشروع می‌شوند و هدف آن ایجاد محیط کاری مناسب برای کنترل دیداری و تولید ناب است. این 5 اصطلاح به ترتیب زیرند:1- Sortیا Seiri(سوا کردن) : جدا کردن ابزارها و قطعات لازم از موارد غیر لازم و نیز از بین بردن موارد غیر ضروری است.2- Set in orderیا Seiton(سازمان دادن) : مرتّب کردن و معین کردن قطعات و ابزارها به گونه‌ای موثر به منظور سهولت استفاده از آنهاست.3-Shineیا Seiso(سپیدگی و پاکیزگی): محل کار خود را تمیز کنیم طوری که برق بزند.4- Standardizeیا Seiketsu(سعی در حفظ وضعیت مطلوب): اداره ی سه مورد ذکر شده به گونه‌ای که در زمانهای متناوب روزانه تکرار شوند و به شکل یک استاندارد در بیایند.5- Sustainیا Shitsuke(سازمان یافتگی و انضباط): عادت شود که 4 اصل اول پشت سر هم انجام شوند.شرکت آب و فاضلاب استان یزد در سال 85 طی گامهای زیر موفق به پیاده‌سازی نظام آراستگی گردید:فاز 1: آموزش مقدماتی سازماندهی، و ارزیابی وضع موجودفاز 2: آموزش کلیات 5Sفاز 3: اجرای S 1( سوا کردن)فاز 4: اجرای S 2( سازمان دادن)فاز 5: اجرای S 3( سپیدگی و پاکیزگی)فاز 6: اجرای S 4( سعی در حفظ وضعیت مطلوب)فاز 7: اجرای S 5( سازمان یافتگی و انضباط)

 

4420 مرتبه