بررسی اثر نصب تجهیزات کاهنده در مصرف آب و تحلیل نتایج از دیدگاه ذینفعان

با توجه به محدود بودن منابع آبی و افزایش میزان مصرف آب ، یافتن راه کارهایی برای مدیریت صحیح مصرف اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. از جمله موثر ترین اقدامات برای مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از انواع لوازم کاهنده مصرف شامل شیر آلات الکترونیکی، شیر آلات اهرمی، شیر آلات زماندار، سردوش کاهنده، درفشان، سایه بان کولر و... می باشد. در این مقاله استفاده از شیر آلات الکترونیکی و سایه بان کولر برای مکان هایی که توسط اداره آب و فاضلاب استان یزد نصب گردیده، بررسی و مقایسه میزان مصارف آب قبل و بعد از نصب لوازم کاهنده صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد استفاده از شیر الکترونیکی میزان کاهش مصرف بصورت میانگین دوره ها در حدود ۲۰ تا 47.5 درصد و استفاده از سایه بان برای کولر میزان مصرف آب را بصورت میانگین دوره ها از ۱5 درصد تا ۳۷ درصد کاهش داده است.

گروه: مقالات

  تاریخ ثبت : سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400
 روابط عمومی
 729