انتخاب بهینه لوله¬های مورد استفاده در شبکه جمع¬آوری فاضلاب با توجه به جنس بافت زمین و شرایط اجرا در استان یزد

در تحقیق حاضر با روش AHP و مطالعات گسترده و مشاهدات میدانی، اهداف، روش‌ها و معیارهای روش سلسله مراتب AHP انتخاب گردیدند. اهداف انتخاب شده شامل ۸ هدف انتخاب لوله بهینه در زمین‌های سنگی، ریزشی، معمولی، انتخاب بهینه لوله در قطر کوچک و قطر بزرگ، انتخاب بهینه لوله در صورت وجود آب زیرزمینی، انتخاب بهینه لوله در زمین‌های هموار و انتخاب بهینه لوله در شرایط وجود انبوه ریشه درختان، بود. در زمین‌های سنگی اولویت اول استفاده از لوله‌های کاروگیت و بدترین انتخاب لوله‌های سفالی و در زمین‌های معمولی لوله کاروگیت به دلیل مشخصات فنی بهتر اولویت اول بوده و آخرین اولویت در این نوع زمین‌ها، لوله‌های سفالی می‌باشد. در زمین‌های ریزشی اولویت اول استفاده از لوله‌های فولادی و آخرین اولویت لوله‌های سفالی به دلیل هزینه تأمین و آسیب‌دیدگی بالا و مشکلات اجرایی می‌باشد. در زمین هموار لوله‌های PVC در اولویت قرار میگیرد و استفاده از لوله‌های بتنی و بتن پلیمری در اولویت آخر می‌باشد. در صورت وجود خطر نفوذ ریشه درختان، استفاده از لوله‌های PVC اولین اولویت انتخاب لوله و آخرین اولویت، لوله‌های سفالی و بتنی می‌باشد. در تراز آب زیرزمینی بالا لوله‌های GRP اولین اولویت بوده و آخرین اولویت در این شرایط استفاده از لوله‌های سفالی و بتنی می‌باشند. همچنین در صورت نیاز به استفاده از لوله با قطر کوچک، اولین اولویت استفاده از لوله‌های کاروگیتی و اولویت آخر لوله‌های بتنی و بتن پلیمری است. در لوله‌هایی با اقطار بزرگ اولین اولویت استفاده از لوله‌های GRP است. در این حالت، لوله‌های سفالی در اولویت آخر می‌باشند.

گروه: مقالات

  تاریخ ثبت : چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
 روابط عمومی
 675